Theo Hình Thức Hạch Toán

Theo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch ToánTheo Hình Thức Hạch Toán

Phân Cấp trong APG

Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên Công ty Thành viên

Hệ thống Thương hiệu

AP Group xác định giá trị thành công của mình là thương hiệu bên cạnh yếu tố con người. Thương hiệu của AP Group được thiết kế đồng nhất về màu sắc, kiểu dáng cũng như cách trình bày và được áp dụng cho tất cả các công ty thành viên nhằm tạo nên "bản sắc" riêng cho thương hiệu của mình.